Władysław Boruch (1887-1966) – nauczyciel

Władysław Boruch urodził się 7 października  1887 r. w Rzędzinie w rodzinie chłopskiej jako syn Józefa i Wiktorii z Wróblewskich. Ukończył szkołę wydziałową oraz seminarium nauczycielskie w Tarnowie. W 1907 r. zdał maturę. W tym samym roku objął posadę tymczasowego nauczyciela w Rybarzowicach, pow. Biała.

W 1908 r. rozpoczął pracę w Buczkowicach. W tym samym roku powierzono mu kierownictwo szkoły w Polance Wielkiej, pow. Oświęcim. Na tym stanowisku pracował do 1924 r. Od tego roku  rozpoczął pracę w  Tarnowie w szkole  im. S. Staszica.

Był aktywnym działaczem ruchu ludowego. W ramach Towarzystwa Szkół Ludowych prowadził  na wsi ożywioną akcję oświatową. Działał na terenie powiatów: brzeskiego, grybowskiego, pliźnieńskiego, ropczyckiego, dąbrowskiego, w Krakowie i Tarnowie. Pracował także w redakcji ukazującego się w latach dwudziestych tygodnika ruchu ludowego „Lud  Polski”. W okresie wojny brał czynny udział w walce z okupantem. Po wyzwoleniu nadal działał w ruchu ludowym. Krótko pełnił funkcję wicestarosty, a potem do końca życia  prezesa Związku Kółek  Rolniczych w Tarnowie. Za wybitne osiągnięcia  był odznaczony Orderem Odrodzenia Polski. 

Zmarł  13 stycznia 1966 r. Pochowany został na cmentarzu w Tarnowie-Rzędzinie.

dr hab. Edmund Juśko prof. KUL

Bibliografia

Dokumenty:
1. Sterkowicz Cz., ( materiał własny).
2. Teczka akt osobowych - archiwum Wydziału Oświaty w Tarnowie.

Czasopisma:
1. Informator Tarnowski, Tarnów, 1927.