Roman Frűhauf (1897-1964) – żołnierz 5. psk

Roman Frűhauf urodził się 26 kwietnia 1897 r. w Tarnowie. Jego ojciec Józef był mistrzem kowalskim pracującym w majątku Sanguszków w Gumniskach i Wierzchosławicach. Roman uczęszczał do Szkoły Wydziałowej Męskiej od 1910 r. W latach 1917-1918 służył w wojsku austriackim. Po powrocie do Tarnowa w 1918 r. zdał egzamin czeladniczy (praktykę kowalską odbywał jeszcze w latach 1912-1915). 

Uczestniczył w wojnie polsko-bolszewickiej w 1920 r. Po wojnie pozostał w służbie wojskowej. Awansowany kolejno do stopnia starszego wachmistrza. W 1928 r. zdał egzamin maturalny w III Gimnazjum w Tarnowie. Oddelegowany do służby w 5. pułku strzelców konnych, w którym służył początkowo w Tarnowie, a od 1934 r. w Dębicy. Przynależność do pułku potwierdza zachowana książeczka wojskowa Frűhaufa, gdzie znajdują się wpisy dowódcy pułku przedłużające czas służby do 31 grudnia 1939 r. 15 stycznia 1936 r. zdał egzamin kursu podoficerskiego. W czasie kampanii wrześniowej 1939 r. pozostał w tworzącym się w Dębicy Ośrodku Zapasowym Krakowskiej Brygady Kawalerii, po czym wyruszył w rejon Brodów, skąd wraz z dziećmi powrócił do Dębicy początkiem października 1939 r. Zaangażował się w działalność konspiracyjną w strukturach ZWZ – AK w Obwodzie Dębica, przyjmując pseudonim „Kowadło”. Po wojnie pracował początkowo w magistracie, a następnie w dębickiej cegielni. Odznaczony m.in. Medalem Wojska (czterokrotnie) przyznanym przez MON w Londynie.

Zmarł 14 listopada 1964 r., i został pochowany na Starym Cmentarzu w Dębicy przy ulicy Cmentarnej.

Maciej Małozięć

Bibliografia

Źródła rękopiśmienne i drukowane:
1. Bartosz W., Księga chwały powiatu dębickiego, Mps, Cz. I-II, Dębica 1993.
2. Kot T., Kronika 5-go Pułku strzelców konnych, Msp., Kraków 1986. 
3. Wspomnienia Zbigniewa Frűhaufa w zbiorach M. Małozięcia.

Opracowania:
1. Juśko E., Małozięć M., 5 Puk Strzelców Konnych. Historia – Tradycjna – Pamięć, Tarnów 2008.
2. Małopolski Słownik Biograficzny uczestników działań niepodległościowych 1939-1956, t. 1-11, Kraków 1995-2005.