Zbigniew Tumiłowicz (1933-2011) – pracownik Zakładów Azotowych w Tarnowie


Zbigniew Tumiłowcz urodził się w 1933 r. w Domaczewie, koło Brześcia nad Bugiem. Przez większą część życia związany był z Mościcami, a zawodowo z tutejszymi Zakładami Azotowymi. Jako absolwent wydziału chemii na Politechnice Śląskiej w Gliwicach z Zakładami Azotowymi w Tarnowie-Mościcach związał się w 1955 r., po uzyskaniu dyplomu inżyniera chemika. Pracę rozpoczął jako technolog, by potem przejść kolejne stopnie awansu zawodowego, do stanowiska głównego inżyniera programowania i modernizacji[1].

Za swoją pracę otrzymał wiele odznaczeń m.in.: Złoty Krzyż Zasługi, Złotą Odznakę Za Zasługi dla Przemysłu Chemicznego, Złotą Odznakę Związku Zawodowego Chemików, Odznakę Racjonalizatora Produkcji, Medal Za Zasługi dla Miasta Tarnowa oraz Odznakę Zasłużony dla Zakładów Azotowych w Tarnowie. Po 40 latach pracy przeszedł na emeryturę.

Zbigniew Tumiłowicz był długoletnim samorządowcem. Pełnił funkcję radnego (1994-2006), był członkiem Rady Kultury miasta Tarnowa. Działał również aktywnie w Oddziale PTTK przy Azotach Tarnów, którego był współzałożycielem w 1966 r. i pierwszym prezesem. Funkcję tę pełnił z niewielką przerwą do 1981 r. Przez wiele lat prowadził Klub Górski „Karpaty”. Uprawiał taternictwo letnie i zimowe, organizował szkolenia taternickie. Był przewodnikiem beskidzkim i terenowym, instruktorem kształcenia kadr. Od 1976 r. sprawował funkcję wiceprezesa Zarządu Wojewódzkiego PTTK w Tarnowie, a od 1979 r. prezesa tejże organizacji, przez kilka lat działał jako członek Zarządu Głównego PTTK.

Dał się poznać także jako inicjator i organizator literackich wieczornic turystycznych, poświęconych polskim górom, ludziom gór i obrzędom ludowym oraz jako pomysłodawca budowy toru i wyciągu narciarskiego w Krynicy Słotwinach. Był także działaczem Koła Przewodników „Leliwa”. Za aktywność na niwie turystyki został odznaczony: Złotą Honorową Odznaką PTTK, Honorową Odznaką ZW PTTK, Złotą Odznaką Działacz Turystyki, Odznaką Zasłużony dla Województwa Tarnowskiego, Odznaką Za Zasługi dla Turystyki.

Zbigniew Tumiłowcz przewodniczył Radzie Nadzorczej Zakładów Azotowych w Kędzierzynie na początku lat 2000. Pomimo wycofania się z życia politycznego w 2006 r. nadal udzielał się społecznie. To m.in. dzięki jego inicjatywie i zaangażowaniu działa przy MWSE w Tarnowie Uniwersytet Trzeciego Wieku, w którym pełnił funkcję starosty.

Zbigniew Tumiłowicz był wspaniałym i szlachetnym człowiekiem. Miał przy tym szczególny dar zjednywania sobie ludzi. Dla każdego zawsze miał czas i dobre słowo.

Zmarł 18 lutego 2011 r., pozostawiając w bólu Rodzinę i Przyjaciół oraz wszystkich, którzy Go znali i szanowali. Pochowany został na Cmentarzu Starym w Tarnowie.

Grażyna Śniecikowska

Bibliografia

Dokumenty:
1.Teczka akt osobowych Z. Tumiłowicza Grupy Azoty S.A.

Fotografie

1. Zbigniew Tumiłowicz – Archiwum Grupy Azoty S.A.
                                    
[1] Niniejszy artykuł jest przedrukiem: G. Śniecikowska, Pożegnaliśmy Zbigniewa Tumiłowicza, „Tarnowskie Azoty” 2011, nr 3, s. 6.